تحلیل و بررسی وابستگی اخلاق به دین
54 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » پاییز 1386 - شماره 10 (24 صفحه - از 149 تا172
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محدودیت و نقص معرفت بشری و عدم تأمین سعادت جامعه انسانی در صورت ابتناء اخلاق بر معرفت بشری، جایگاه دین و نیاز اخلاق به آن را روشن می‌سازد. قداستبخشی به گزارههای اخلاقی، تأیید و تحکیم ضمانت اجرایی دستورات اخلاقی و ارایه اسوههای اخلاقی، ابعاد مختلف این وابستگی است. نظام اخلاقی حاصل از تعامل دین و اخلاق، مبتنی بر هستی‌شناسی و انسان‌شناسی دینی است و بر این اساس است که جهان با اراده و تدبیر خدای حکیم و علیم اداره می‌شود و انسان هم موجودی است که هستی او با مرگ پایان نمییابد و چگونگی رفتار و خلق و خوی او حیات ابدی وی را شکل می‌دهد. بر اساس این نوع جهان‌بینی و انسان‌شناسی، اخلاق می‌تواند زمینه سعادت جامعه بشری در زندگی دنیوی و اخروی را تأمین کند و انسان را به سرمنزل مقصود برساند. کلیدواژه ها : معرفت ،اخلاق ،نیازمندی اخلاق به دین ،دین